Spark Tester cihaz? boncuklu zincir bölgesinde olu?turulan yüksek voltaj, dü?ük ak?m sayesinde kablo elektrik izolasyonu hatalar?n? bulmakta kullan?l?r. Kabloda bulunan elektrik izolasyonu hatas?, cihaz?n sesli ve fla? ???kl? alarm vermesine, say?c?n?n bir say? artmas?na ve kuru kontak ç?k???n?n kapanmas?na sebeb olur.

3 farkl? çal??ma modu ile ihtiyaca uygun hizmet verir. Üç farkl? kullan?m amac? için kullan?labilir.

1- Ekstrüksiyon üretim esnas?nda.

2- Aktarma veya kangalamada. *

3- Büküm giri?i esnas?nda.* *

Cihaz?n arkas?nda bulunan role kontak ç?k???ndan yararlan?larak, sistem durdurularak, gerekli i?lem yap?labilir. Spark Tester Cihaz?n?n kazand?rd??? faydalar ?unlard?r :

• Üretim esnas?nda olu?acak elektriksel izolasyon hatas?nda, operatörü uyar?r. Bu sayede operatör gereken önlemleri alarak daha sonra olu?acak izolasyon hatalar?n? ve hammadde kayb?n? engellemi? olur.

• Üretimden sonra, izolasyonu yap?lm?? kabloda Say?c?(Counter) sayesinde herhangi bir hatan?n olup olmad???ndan emin olur.

• Üretim sonunda kaç tane hata oldu?unu bilir ve sonraki a?ama için gereken önlemi al?r.